دو فصلنامه تخصصی انجمن علمی پژوهشی علوم و تفسیر قرآن کریم نمایندگی مشهد مقدس

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 1-130 

مفهوم وحی در تفاسیر معاصر

صفحه 49-76

سهیلا پیروزفر؛ سیده زهرا حسینی


سحر در قرآن و روایات

صفحه 107-128

محمد قربان زاده؛ عمران حیدر سعیدی


معراض به کار رفته در قرآن و حدیث

صفحه 129-151

مرتضی نوروزی؛ اسدالله فدائی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی العالمیه(نمایندگی خراسان)

دوره انتشار
دو فصلنامه