دو فصلنامه تخصصی انجمن علمی پژوهشی علوم و تفسیر قرآن کریم نمایندگی مشهد مقدس

 

شماره جاری: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-154 

2. تبلیغ قرآنی

صفحه 21-50

رحمت الله نوری


4. چگونگی تعامل قرآن با علوم جدید

صفحه 87-104

سید محمد عارف حسینی (ملک زاده)


5. صفات متفاوت دنیا و آخرت در قرآن

صفحه 105-134

رضا مهدیان فر؛ سید یاسین کاظمی نیا


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی نمایندگی مشهد مقدس